YOUR VERY FRIENDLY ( OUR COLLEAGUES )- DIPLOMA ENGINEERS (OFFICERS )


SL

STAFF NO.

NAME

PHOTO

PHONE/MOBILE

1

2292556

VED PRAKASH RATURI

9412026480

2

2293889

A.K.VIDYARTHI

9997999029

3

2294052

BHARAT SINGH

9997999037

4

3390853

K.P.DOBHAL

9410150106

5

2296047

MADAN LAL

 


9997521040

6

3392139

S.K.GARG

 


9412970446

7

3393364

KAMAL NAUTIYAL

9997999371

8

3394182

A.K.UNIYAL

9410178303

9

3395073

R.P.THAPLIYAL

 

9411103752

10

3398307

B.C.CHOUDHARY

 


9997999036

11

3398587

B.S. RAWAT

 


9410768628

12

3399087

G.R.NAUTIYAL

9412970436

13

3401057

D.S.MEHRA

 


9410176999

14

3401278

M.M.S.CHAAUHAN


9997999005

15

3401707

A.K.TAMTA

9410379588

16

3407195

Gambhir Singh Bisht

9997999032

17

3401022

FATEH SINGH SARANSHI

 


18

3400220

D.P.S.RANGARH

 

9997999025

19

3401294

S.C.BADHANI

9997999050

20

3393518

G.S.CHAUHAN

 


9997999045

21

3398552

S.P.DOBHAL

 


9997999066

22

3399117

V.S.BISHTA

 


9997999056

23

3399125

S.D.PETWAL

 


9997999064

24

3396991

ASHOK KUMAR

9412909087

25

3393526

S.R.S.CHAUHAN

 


9997999040

26

3401251

R.S.MAKHALOGA

9997999049

27

3400212

DINESH ASHWAL

9411735880

28

2292521

RAMESH KURIYAL

 


9412901312

29

3395502

S.D.RATURI

9997999043

30

2293722

DINESH KUMAR

 


9412479774

31

2290529

ANIL BHATT

9997999039

32

2290294

ANAND SINGH

 


9997999042

33

3397300

A.K.SINGHAL

 


9412046887

34

3401669

S.P.SINGH

 


9997999075

35

3396827

S.K.GAIROLA

 


 


36

3401227

VIJAY BAHUGUNA

 


9410760007

37

3407934

J.P.CHAMOLI

 


9897081381

38

2294060

SOHAN LAL JAISWAL

 

39

2294923

SUNIL BASLIYAL9997948111